• cat

  • daftruck
  • kraan-oranje
  • houtconstructie
  • Grondwerken, Weg- en Waterbouw
  • Transport , Logistiek en Vervoer
  • Maakindustrie en Bouwnijverheid
  • Constructies en Afbouw

Over Ons

Industriële Club Tytsjerksteradiel

De ICT behartigt de belangen van de aangesloten leden. Dit zijn bedrijven met een industrieel karakter of toeleverend daaraan (geen advies- of financieel e.d.). De leden zijn veelal afkomstig uit de sectoren maakindustrie, transport en bouwnijverheid.

Het is geen commerciële club maar een club waar de leden bijeen komen om ervaringen en ideeën uit te wisselen. De leden hebben met hun bedrijven als vestigingsgemeente Tytsjerksteradiel. Het bestuur van de ICT is voor de gemeente een serieuze gesprekspartner als het gaat om economische ontwikkelingen.

Wat zijn de voornaamste taken van het bestuur als belangbehartiger van de leden?

volgen van alle ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op de bedrijfsactiviteiten van de leden.
het namens de leden onderhouden van contacten met gemeente en provincie om op de hoogte te blijven.
het actief inbrengen van de standpunten van de leden bij de diverse beleidsmakers en beslissers.

De ICT neemt deel aan de overkoepelende ondernemersvereniging voor Noordoost Fryslan, de ONOF. Daarin worden de onderwerpen besproken die de grenzen van de gemeente overschrijden. Tegelijkertijd hechten we grote waarde aan de eigen identiteit van onze vereniging en de doelstellingen die we hebben.

Op een aantal belangrijke onderwerpen heeft de ICT de volgende standpunten geformuleerd:

Infrastructuur

- De ICT is voorstander van een goede infrastructuur rondom bedrijventerreinen, zowel in wegen, bewegwijzering, vaarwegen als ook in infrastructuur op het gebied van informatietechnologie (bijvoorbeeld glasvezel).

- De komst van de Centrale As is cruciaal voor het voortbestaan of de verdere ontwikkeling van de economische bedrijvigheid in de gemeente. De Centrale As zorgt voor een betere bereikbaarheid, snellere doorstroming en verdere ontlasting van lokale wegen die nu als alternatieve route worden gekozen.

- De gemeente moet zorgdragen voor voldoende voorraad bedrijventerrein voor allerlei mogelijke industriële bedrijvigheid.

- Het industrieterrein Schuilenburg zal duurzaam ontsloten moeten worden. Tot het moment van realisatie van deze duurzame ontsluiting zal er een voor de omgeving acceptabele alternatieve ontsluitingsroute gekozen moeten worden om bij stremming van de brug niet de volledige bedrijvigheid op slot te zetten.

- In de gemeente moet ruimte gemaakt worden voor een zogenaamd nat bedrijventerrein (Schuilenburg)

- De ecologische hoofdstructuur zal noordwaarts van het PM-kanaal gelegd moeten worden (Fonejacht, Groene Ster, Tietjerk, Rijperkerk en dan richting Lauwersmeer) en niet langs het kanaal zelf met behulp van stepping stones (kleine groenstrookjes langs het kanaal)

Regelgeving

- Bij de revitalisering van bestemmingsplannen mogen de bestaande voorschriften voor bedrijven niet verder ingeperkt worden en zal de ICT ernaar streven, daar van toepassing, de voorschriften te verruimen.

- De ICT is geen voorstander van verhoging van de OZB als sluitpost van de begroting nu gemeentes zelf de hoogte mogen vaststellen en er geen sprake meer is van een wettelijk verhogingsplavond. Een laag OZB tarief zou de gemeente positief kunnen positioneren als vestigingsplaats ten opzichte van de bedrijvenlokaties langs de A7.

- Ondernemers moeten op een gemakkelijke en toegankelijke manier hun vragen kunnen stellen aan de gemeente door te werken met 1 loket.

Evenwichtig beleid

- De ICT is geen voorstander van een beleid waarin in de toekomst alleen nog recreatie, groen wonen en zorg centraal staat en waarbij er geen ruimte lijkt te zijn voor verdere groei van de industrie. Mits zorgvuldig gepland en gekozen is de ICT van mening dat er ook langjarig vestigingsmogelijkheden voor industrie gecreëerd moeten worden. Positionering van de gemeente als forenzengemeente waarbij er buiten de gemeentegrenzen gewerkt wordt is een te eenzijdig standpunt.

Jongeren

- De jongeren in de gemeente vormen een belangrijke groep. Zij zijn de toekomstige werknemers van onze bedrijven. In de driehoek onderwijs, overheid en bedrijfsleven moet veel aandacht zijn voor deze jongeren.

- Initiatieven moeten erop gericht zijn jongeren in de omgeving te behouden, het onderwijs beter te laten aansluiten op de behoefte van het bedrijfsleven en de jongeren en hun ouders al vanaf de lagere school kennis te laten maken met het lokale bedrijfsleven.

Versterking lokale economie

- Door de lokale economie zoveel mogelijk sterk te houden of te maken blijft de leefbaarheid in het gebied gehandhaafd. Naast focus op innovatie moet er ook voldoende aandacht zijn om het lokale bedrijfsleven voor de regio te behouden.

- Bij inkopen door de gemeente wil de ICT dat lokale ondernemers een eerlijke kans krijgen te mogen leveren. Daarbij moeten de drempelbedragen om onderhands te mogen aanbesteden voldoende hoog liggen en wil de ICT dat er altijd tenminste twee bedrijven uit de gemeente mee doen. Voorwaarde daarvoor is dat deze bedrijven actief hun best doen om bij de gemeente bekend te zijn. De aanbesteding moet niet gericht zijn op de laagste prijs, maar op de prijs in relatie tot de kwaliteit die geleverd wordt. In het kader van transparantie is het nodig dat de gemeente ieder jaar een overzicht presenteert van deze aanbestedingen.

- De ICT is van mening dat het bedrijfsleven ook actief de samenwerking moet zoeken om ook voor de grotere werken die aanbesteed worden in aanmerking te komen.